Skip to content

MBA – Master of Business Administration

 • Vysoká škola DTI ponúka manažérom možnosť získať prestížny profesijný titul MBA (Master of Business Administration). Profesijné vzdelávanie je založené na devätnásťročných skúsenostiach zahraničných partnerov.

  Vzdelávanie sa uskutočňuje v spolupráci a partnerstve inštitúcií:

  • Warszaw Management University in Warsaw, Departament of MBA Studies, Faculty of Management and Technical Sciences (Wyzsa Szkola Menedzerska w Warszawe, ul. Kaweczynska 36, 03-772 Warszawa, Poland), akreditovaný program MBA Apsley Business School of London (UK).
  • Institute of International Studies and Education Humanum in Warsaw (Instytut Studiow Miedzinarodowych i Edukacji Humanum (ISMiE), ul. Złota 61/101 00-819 Warszawa, Poland)
  • DTI University (DTI University, s.r.o., Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovakia)

  Dĺžka trvania profesijného vzdelávania MBA je jeden rok.

  Vyučovacím jazykom je slovenčina, vybrané predmety sa však môžu vyučovať v anglickom jazyku. Kontroly a skúšky sú v kompetencii vyučujúcich zapojených do MBA programu a prebiehajú v slovenskom jazyku.

  Potvrdením ukončenia vzdelávania je diplom MBA, ktorý vydávajú spoločne:

  • Warszaw Management University in Warsaw,
  • Apsley Business School of London,
  • Vysoká škola DTI. 

   

  Diplom MBA je vydávaný v slovenskom a anglickom jazyku.

 • Na stiahnutie

LL.M – Master of Law

Vysoká škola DTI a Wyższa Szkoła Menedżerska w WarszawiePodyplomowe Kolegium Studiów Menedżerskich

ponúka Postgraduálne štúdium zamerané na získanie profesijného titulu Master of Law (LL.M)

akreditované  World Jurist Association (WJA)Wasinghton (USA) & Apsley Business School of London (UK)

Názov predmetu

  Počet hodín

ECTS

1.

Úvod do amerického práva

8

1

2.

Právo EU

10

2

3.

Marketing a právo 

20

4

4.

Medzinárodné konanie

8

1

5.

Medzinárodné ekonomické vzťahy

8

1

6.

Daňové právo

14

2

7.

Finančné právo

12

2

8.

Zmluvné právo

10

2

9.

Obchodné právo

14

2

10.

Pracovné právo

12

2

11.

Živnostenské právo

12

2

12.

E-obchod a Internetové právo, Účtovníctvo pre právnikov

10

2

13.

Právo duševného vlastníctva

8

1

14.

Spotrebiteľské právo a marketingová stratégia podniku

10

2

15.

MediáciaÚstava a podnikanie

12

2

16.

Etika

6

1

17.

Obchodný protokol, Firemná kultúra a identita podniku

6

1

 • Profil absolventa: Absolvent získa nadpriemerné znalosti prvkov systému práva. Stáva sa špecialistom na svojej pracovnej pozícii schopným riešiť kvalifikovane vzniknuté situácie z pohľadu práva.

  Uchádzač: Absolvent právnického štúdia (štúdia s praxou v právnickej oblasti – končiace titulom Bc., BA, Mgr., MA, JUDr., Ing. a pod.). Štúdium je určené pre manažérov firiem, pracovníkov verejnej správy, právnikov (advokátov), ktorí sa zaoberajú prioritne obchodným a podnikovým právom. Absolvent si prehĺbi kvalifikáciu v oblasti korporátneho práva.

  Vyučovací jazyk: slovenčina

  Dĺžka štúdia: 1 rok

  Miesto štúdia: DTI (prípadne podľa dohody)

  Prijímacia skúška: bez prijímacej skúšky

  Poplatok: 3500,- EUR

   

   INFORMÁCIE

  Bc. Katarína Pagáčová, poverená referentka pre LL.M štúdium
  mobil: +421 915 756 022
  e-mail: pagacova@dti.sk
 • Na stiahnutie

DBA – Doctor of Business Administration

Vysoká škola DTI a  Warsaw Management University organizujú

postgraduálne štúdium zamerané na získanie profesijného titulu Doctor of Business Administration (DBA)

akreditované Apsley Business School of London (UK) v dĺžke 1 rok (2 semestre), 30 ECTS.

Študijný program DBA (Doctor of Business Administration) je konzervatívnym programom doktorandského stupňa profesijného vzdelávania. Vysoká škola DTI ho realizuje v spolupráci so zahraničným partnerom Vysokou školou manažérskou vo Varšave. Ide o medzinárodne uznávaný titul doktorandského vzdelávacieho programu, ktorý nie je špecificky upravený zákonmi. Jedná sa o neakademický profesijný titul uvádzaný za menom.


Študijný program vychádza zo všeobecnej koncepcie DBA štúdií, ktorá je známa zo zahraničných manažérskych škôl a univerzít. Zamestnávatelia ho všeobecne prijímajú ako nadštandard manažérskeho vzdelávania vedúcich pracovníkov.

Výhodou pre prijatie do tohto študijného programu je minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie ľubovoľného smeru s dostatočnou manažérskou praxou pri vedení tímov alebo projektov. Podmienkou je absolvované MBA štúdium. Predchádzajúca prax by mala byť minimálne cca. 5 rokov. Predchádzajúcu prax študent preukazuje čestným prehlásením a popisom vykonávanej pozície.

Obsahom samostatného semestra je spracovanie a obhajoba dizertačnej práce. Po dohode s tútorom si možno zvoliť tému dizertačnej práce už v priebehu štúdia a priebežne pracovať na dizertačnej práci.

Profil absolventa: Absolvent získa nadpriemerné znalosti z oblasti riadenia. DBA program je celý zameraný na prehĺbenie teoretického základu a aplikáciu nadobudnutých vedomostí v praxi alebo teoretickom výskume. Jedná sa o vrchol manažérskeho profesijného a postgraduálneho vzdelávania. Absolvent sa stáva špecialistom na svojej pracovnej pozícii schopným riešiť kvalifikovane vzniknuté situácie.

Uchádzač: Štúdium je určené predovšetkým manažérom na pozícii stredného a top manažmentu firiem, ľuďom s odlišným odborom vzdelania, ktorí majú ambície riadiť firmy a tímy a v neposlednom rade je určený podnikateľom.
 

Čo získam?

– rozšírenie znalosti v manažérskej oblasti,
– zlepšenie možnosti vycestovať do zahraničia, prípadne sa tam aj usadiť,
– najvyšší akademický titul a doktorát výskumu v odbore Business Administration, DBA –     ekvivalent PhD.

Vyučovací jazyk: slovenčina / angličtina

Dĺžka a organizácia štúdia: 1 rok, 3 vyučovacie bloky

Miesto štúdia: podľa dohody

Poplatok: 3900 EUR

Začiatok štúdia: podľa dohody

Prijímacia skúška: bez prijímacej skúšky

 

INFORMÁCIE

Bc. Katarína Pagáčová, poverená referentka pre DBA štúdium
mobil: +421 915 756 022
e-mail: pagacova@dti.sk