Skip to content

Ponuka štúdia

BC

Bakalárske študijné programy:

Učiteľstvo praktickej prípravy (študijný odbor 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy)

Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch (študijný odbor 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy),

Manažment (študijný odbor 3.3.15 manažment)

Učiteľstvo praktickej prípravy

 • Odbor:
  Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
 • Stupeň vysokoškolského štúdia:
  Prvý
 • Forma štúdia:
  Denná, externá
 • Štandardná dĺžka štúdia:
  4 roky
 • Cena za semester:
  262 € denná forma / 305 € externá forma
 • Bakalársky študijný program učiteľstvo praktickej prípravy, akreditovaný v rámci študijného odboru 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, je zameraný na prípravu kvalifikovaných učiteľov predovšetkým pre oblasť praktického výcviku žiakov na stredných odborných školách. Študijný program poskytuje všetkým študentom v rámci spoločneho základu potrebné vedomosti v oblasti pedagogiky a psychológie prostredníctvom skupín predmetov zameraných na tieto vedné disciplíny. Zároveň umožňuje od druhého ročníka diferenciáciu štúdia výberom voliteľných predmetov v rámci troch odborových špecializácií, ktoré umožňujú získať potrebné profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej odbornej oblasti. Štruktúra týchto odborných predmetov je preto rozčlenená do troch blokov, ktoré reprezentujú príslušnú profesijnú oblasť.Sú to bloky predmetov v rámci profesijných oblastí:

  1. Elektrotechnika
  2. Ekonomika a administratíva
  3. Strojárstvo

  ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA

  Absolvent prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania (Bc.) v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy je:

  • schopný koncipovať a vyučovať tie profesijné predmety, ktoré sú zamerané prevažne na osvojovanie zručnostných a remeselných prvkov v príslušnom profesijnom odbore,
  • pripravený viesť predovšetkým praktický odborný výcvik pre profesijnú prípravu v konkrétnej oblasti profesijného zamerania na stredných odborných školách,
  • schopný integrovať teoretickú výučbu s praktickou výučbou,
  • schopný zabezpečovať administratívno – technické činnosti súvisiace s praktickým vyučovaním v odbornom vzdelávaní,
  • pripravený študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr.),
  • schopný vykonávať aktivity súvisiace s mimoškolskou záujmovou činnosťou mládeže v príslušnom profesijnom odbore,
  • pripravený permanentne sa vzdelávať a má získané návyky profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať.

  Absolvent prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy je spôsobilý vykonávať profesiu:

  • učiteľa (majstra odbornej výchovy) odborného praktického výcviku a ďalších praktických (zručnostných) profesijných predmetov na stredných odborných školách,
  • administratívno – technického pracovníka pre zabezpečovanie praktického vyučovania v odbornom vzdelávaní,
  • inštruktora predmetnej odbornej oblasti v mimoškolskej činnosti s mládežou.

Manažment

 • Odbor:
  3.3.15 Manažment
 • Stupeň vysokoškolského štúdia:
  I. stupeň
 • Forma štúdia:
  denná, externá
 • Štandardná dĺžka štúdia:
  3 roky denná forma, 4 roky externá forma
 • Cena za semester:
  367 € denná forma, 400 € externá forma
 • Bakalársky študijný program Manažment je akreditovaný v študijnom odbore 3.3.15 manažment a poskytuje teoretickú a praktickú prípravu pre pozíciu junior manažér. Absolvent bakalárskeho študijného programu Manažment:

  • je schopný zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly,

  • sa môže uplatniť vo všetkých odvetviach podnikania aj vo verejnej a nevládnej sfére.

  ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA

  Absolvent bakalárskeho študijného programu manažment, akreditovaného v rámci študijného odboru 3.3.15 manažment:

  • je schopný prezentovať svoje názory a pracovné návrhy pred tímom spolupracovníkov aj nadriadených,
  • riadiť skupinu ľudí, plánovať, organizovať, koordinovať, motivovať, viesť a kontrolovať prácu pracovnej skupiny,
  • uplatňovať psychologické, sociologické, etické prvky pri riadení skupiny ľudí,
  • zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly,
  • uplatniť dané znalosti a zručnosti vo všetkých odvetviach aj vo verejnej a nevládnej sfére,
  • pripravený študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr. alebo Ing. – senior manažér).
 
 
MGR

Magisterské študijné programy:

Učiteľstvo ekonomických predmetov
Odbor:
1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Stupeň vysokoškolského štúdia:
II. stupeň

Učiteľstvo ekonomických predmetov

 • Odbor:
  1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
 • Stupeň vysokoškolského štúdia:
  II. stupeň
 • Forma štúdia:
  denná, externá
 • Štandardná dĺžka štúdia:
  denná forma štúdia – 2 roky, externá forma štúdia 2,5 roka
 • Cena za semester:
  515 € denná i externá forma
 • Študijný program umožňuje rozšíriť a prehĺbiť poznatky získané štúdiom na prvom stupni vysokoškolského štúdia v študijných programoch Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch, Učiteľstvo praktickej prípravy alebo v príbuznom študijnom programe. Absolventi študijného programu disponujú okrem vedomostí z disciplín svojej odborovej špecializácie aj poznatkami z teórie odborného vzdelávania, pedagogicko-psychologických predmetov, zručnosťami z odborovej didaktiky ekonomických predmetov, metodológie vedy, pedagogického výskumu a i.

  ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA

  Absolvent druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania (Mgr.) v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy je:

  • spôsobilý vykonávať profesiu učiteľa ekonomických predmetov na stredných odborných školách,
  • spôsobilý vykonávať profesiu školského metodika pre výučbu skupín ekonomických predmetov v rámci odborného vyučovania,
  • špecializovaného pracovníka štátnej správy, resp. metodika odborných inštitúcií pre oblasť odborného vzdelávania a výcviku,
  • schopný projektovať, realizovať a reflektovať výučbu v triede, teda zvláda učiteľskú spôsobilosť,
  • schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre vyučovací proces a na projektovaní celoživotného vzdelávania dospelých v odbornom zameraní,
  • schopný využívať získané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojho odboru,
  • pripravený študovať na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania (PhD.),
  • pripravený permanentne sa vzdelávať a profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať.

  Absolvent druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy je spôsobilý vykonávať profesiu:

  • učiteľa ekonomických predmetov na stredných odborných školách,
  • učiteľa niektorých odborných predmetov na úrovni vyššieho sekundárneho vzdelávania (SOŠ),
  • školského metodika pre výučbu skupín ekonomických predmetov v rámci odborného vyučovania,
  • špecializovaného pracovníka štátnej správy, resp. metodika odborných inštitúcií pre oblasť odborného vzdelávania a výcviku,
  • odborného pracovníka schopného participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu ako aj na projektovaní príslušných úsekov celoživotného vzdelávania dospelých,
  • špecializovaného pracovníka štátnej správy,
  • lektora v oblasti ďalšieho vzdelávania a v oblasti vzdelávania dospelých.
PHD

Rigorózne konanie:

Odbor:
1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Štandardná dĺžka štúdia:
najviac 12 mesiacov

Učiteľstvo ekonomických predmetov

 • Odbor:
  1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
 • Stupeň vysokoškolského štúdia:
 • Forma štúdia:
 • Štandardná dĺžka štúdia:
  najviac 12 mesiacov
 • Cena za semester:
  622 € – poplatok za rigorózne konanie
 • Vysoká škola DTI v zmysle § 53 ods. 9 a 10 a § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 27 Študijného poriadku DTI prijíma v roku 2018 prihlášky na rigorózne pokračovanie v študijnom odbore: 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy v študijnom programe:

  • Učiteľstvo ekonomických predmetov

  Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského študijného programu v odbore 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore.

  Rigoróznou skúškou uchádzač preukazuje, že na základe samostatného štúdia a samostatnej odbornej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je schopný samostatne si osvojovať nové vedecké poznatky a aplikovať ich tvorivým spôsobom v praxi.

  Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr“.)